• EUR GBP USD
 • Cart: 0

General production and delivery conditions, business (dutch only)

 

ZAKELIJKE KOOP

 

Artikel 1. Algemeen

 

 1. Deze Algemene Productie- en Leveringsvoorwaarden, hierna te noemen “Voorwaarden” van Saddal Exclusive Jewelry, hierna te noemen “Saddal Exclusive Jewelry” zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Saddal Exclusive Jewelry en op alle overeenkomsten met Saddal Exclusive Jewelry.
 2. Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “producten”, wordt hieronder verstaan alle zaken die het onderwerp van een overeenkomst vormen, waaronder in ieder geval edelmetalen, juwelen, sieraden, goudwerk, zilverwerk, uurwerken (horloges), edelstenen, diamanten en aanverwante materialen en/of gebruikersvoorwerpen.
 3. Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “diensten” wordt in ieder geval werken van intellectuele en/of industriële eigendom verstaan waaronder het vervaardigen en het verzorgen van ontwerpen van producten ten behoeve van koper – als opdrachtgever – en dit alles in de meest brede zin van het woord
 4. Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “overeenkomst”, wordt hieronder verstaan iedere overeenkomst die tussen Saddal Exclusive Jewelry en koper tot stand komt ten behoeve van de levering van producten en diensten, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst alsmede alle de levering van diensten.
 5. Waar in Deel A van deze Voorwaarden wordt gesproken van “koper”, wordt hieronder verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met Saddal Exclusive Jewelry heeft gesloten of wenst te sluiten en waarop artikel 1.4 van Deel B van deze Voorwaarden niet van toepassing is, alsmede hun vertegenwoordigers, gemachtigden en hun rechtsopvolgers.
 6. Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” wordt hieronder louter en uitdrukkelijk verstaan: ondertekend door degene(n) die (indien van toepassing: statutair) bevoegd is/zijn om de betreffende partij rechtsgeldig te vertegenwoordigen, tenzij het begrip “schriftelijk” uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is omschreven.
 7. Algemene voorwaarden van koper zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Saddal Exclusive Jewelry uitdrukkelijk zijn aanvaard en deze aanvaarding schriftelijk aan koper is bevestigd.
 8. Zolang de schriftelijke aanvaarding op de wijze als omschreven in artikel 1.6 niet heeft plaatsgevonden, worden algemene (inkoop)voorwaarden of bedingen van koper hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 9. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door Saddal Exclusive Jewelry zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende onderliggende overeenkomst. Saddal Exclusive Jewelry heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te vullen en/of nieuwe voorwaarden te hanteren. Saddal Exclusive Jewelry zal koper van dergelijke wijziging(en), aanvulling(en) c.q. nieuwe voorwaarden 10 werkdagen van te voren op de hoogte brengen.

Artikel 2. Aanbiedingen / Offertes

 

 1. Aanbiedingen en/of offertes uitgebracht door Saddal Exclusive Jewelry binden Saddal Exclusive Jewelry niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. De door Saddal Exclusive Jewelry uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en kunnen niet leiden tot enige verplichting voor Saddal Exclusive Jewelry.
 2. Aanbiedingen en/of offertes zijn onverminderd artikel 2.1 enkel geldig indien deze schriftelijk zijn gedaan en gedurende de in de aanbieding en/of offerte vermelde termijn. Indien de aanbieding en/of offerte geen termijn vermeldt, is de aanbieding en/of offerte geldig gedurende 30 kalenderdagen.
 3. Alle opgaven door Saddal Exclusive Jewelry van getallen, gewichten, kleuren, onderdelen, maten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Saddal Exclusive Jewelry kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen en aldus kunnen aan deze opgaven geen rechten worden ontleend door koper, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn opgenomen in een overeenkomst. Getoonde of verstrekte modellen, monsters of tekeningen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten.

Artikel 3. Orders

 

 1. Orders (dat wil zeggen: iedere opdracht van koper aan Saddal Exclusive Jewelry) worden schriftelijk gedaan. Onder schriftelijk wordt in dit specifieke artikellid verstaan de berichten die per brief, per fax, per e-mail of via Saddal Exclusive Jewelry online zijn verstuurd.
 2. Een overeenkomst komt, onverminderd artikel 3.4, slechts tot stand indien en voor zover Saddal Exclusive Jewelry een order schriftelijk aanvaardt of door Saddal Exclusive Jewelry uitvoering aan de order wordt gegeven. Saddal Exclusive Jewelry is te allen tijde gerechtigd een order niet te aanvaarden, zulks zonder opgave van redenen en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of compensatie anderszins.
 3. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat koper met betrekking tot de door koper geplaatste order(s) voldoende kredietwaardig blijkt te zijn, zulks naar de (eind)beoordeling van Saddal Exclusive Jewelry binnen 10 werkdagen na het tijdstip zoals in artikel 3.2 omschreven.
 4. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper aan de verplichtingen uit hoofde van eerder tussen Saddal Exclusive Jewelry en koper gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan.
 5. Annulering door koper van de door Saddal Exclusive Jewelry aanvaardde order, of van een order waaraan door Saddal Exclusive Jewelry reeds uitvoering is gegeven, kan slechts plaatsvinden met schriftelijke instemming van Saddal Exclusive Jewelry en voor zover koper de voor het gehele werk geldende prijs betaalt aan Saddal Exclusive Jewelry, vermeerderd met een vergoeding voor eventuele schade die Saddal Exclusive Jewelry lijdt als gevolg van de opzegging. Indien het producten betreft die speciaal voor koper vervaardigd of bij een derde besteld zijn is annulering of teruggave niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4. Levering / overgang van risico

 

 1. Levering geschiedt volgens ICC Incoterms 2000 EXW. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de producten aan koper zijn aangeboden en koper (dan wel diens medewerker) deze voor ontvangst heeft ondertekend. Indien en zodra koper (dan wel diens medewerker) voor de ontvangst van de door Saddal Exclusive Jewelry aangeboden producten heeft getekend, doch indien die aflevering naar discrete beoordeling van Saddal Exclusive Jewelry onmogelijk is gebleken, is het risico van de producten op koper overgegaan.
 2. Indien aflevering van de producten (naar het discrete oordeel van Saddal Exclusive Jewelry) onmogelijk is gebleken, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is koper gehouden alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Saddal Exclusive Jewelry is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper bij Saddal Exclusive Jewelry op te slaan onverminderd de verplichting van koper het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in artikel 10 omtrent eigendomsvoorbehoud. Na één (1) maand nadat aflevering onmogelijk is gebleken als bedoeld in dit artikellid kan Saddal Exclusive Jewelry kan er ook voor kiezen de producten door te leveren aan derden, met dien verstande dat koper, los van de ontstane schade en opslagkosten zoals hiervoor genoemd, het verschil in de factuurprijzen voor zijn rekening neemt.
 3. Saddal Exclusive Jewelry heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren. In dergelijke gevallen zal iedere gedeeltelijke levering een aparte overeenkomst inhouden die onder dezelfde voorwaarden is aangegaan als de originele overeenkomst. Koper is niet gerechtigd betaling op te schorten vanwege overschrijding van de levertijd van (een deel van) de producten.

Artikel 5. Levertijd

 

 1. De opgave van de afleveringstermijn geschiedt bij benadering, is niet bindend voor Saddal Exclusive Jewelry en is gebaseerd op de ten tijde van deze opgave voor Saddal Exclusive Jewelry geldende omstandigheden waaronder onder andere de dan geldende werkomstandigheden en tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door Saddal Exclusive Jewelry bestelde materialen en, voor zover afhankelijk van prestaties of gegevens van koper dan wel derden, op het tijdstip waarop die prestaties en die gegevens door koper dan wel derden zijn verricht respectievelijk verstrekt. Deze afleveringstermijn zal door Saddal Exclusive Jewelry zo veel mogelijk in acht worden genomen.
 2. Indien Saddal Exclusive Jewelry voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel producten en/of hulpmiddelen nodig heeft die door koper (moeten) worden verstrekt, kan de aflevertermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn bij Saddal Exclusive Jewelry.
 3. Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft koper geen recht op enige schadevergoeding of compensatie anderszins. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn van de betreffende producten zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij dat betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden echter alleen voor zover het te laat geleverde / te leveren producten zoals hiervoor bedoeld betreft.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 

 1. De prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten worden vermeld in Euro’s (€). Prijzen zijn altijd exclusief BTW/omzetbelasting en exclusief eventuele overige belastingen en/of heffingen, tenzij anders wordt vermeld of schriftelijk overeengekomen. Eventuele afhandelings- en/of verzendkosten worden separaat in rekening gebracht.
 2. Voor de gevallen waar artikel 8 van deze Voorwaarden op van toepassing geldt dat de daarbij opgegeven prijzen richtprijzen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De prijzen en richtprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst voor Saddal Exclusive Jewelry geldende omstandigheden, zoals onder meer – maar niet beperkt tot – wettelijke voorschriften, arbeidsloon, kostprijzen van grondstoffen en materialen, aankoopprijzen, accijnzen, in- en uitvoerrechten, valutakoersen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Saddal Exclusive Jewelry worden geheven c.q. door derden ten laste van Saddal Exclusive Jewelry worden gebracht en/of andere factoren die om welke reden dan ook de prijs beïnvloeden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Saddal Exclusive Jewelry het recht de daaruit voorvloeiende kosten aan koper door te berekenen door een prijsverhoging. Indien dit aan de orde is, zal Saddal Exclusive Jewelry koper zo spoedig mogelijk waarschuwen.
 4. Onverminderd het vorige lid heeft Saddal Exclusive Jewelry te allen tijde het recht om de prijzen te verhogen, met een maximum van 10% per kalenderjaar. Saddal Exclusive Jewelry zal koper zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 30 kalenderdagen van te voren van deze prijsstijging op de hoogte stellen.
 5. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen Saddal Exclusive Jewelry en koper geschiedt de betaling van het door koper krachtens overeenkomst verschuldigde bij een eerste overeenkomst tussen Saddal Exclusive Jewelry en koper op basis van betaling vóór levering door middel van betaling vooraf of levering onder rembours; zulks ter discrete keuze van Saddal Exclusive Jewelry.
 6. Indien echter voor Saddal Exclusive Jewelry blijkt, ter hare discrete keuze, dat koper voldoende kredietwaardigheid bezit, zal koper de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Saddal Exclusive Jewelry betalen, tenzij een andere betalingstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Alle betalingen zullen, ter keuze van Saddal Exclusive Jewelry, ter harer kantore of op een door haar nader aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van Saddal Exclusive Jewelry wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
 7. Saddal Exclusive Jewelry is gerechtigd de in artikel 6.5 genoemde betalingstermijn te herzien indien zulks naar de mening van Saddal Exclusive Jewelry uit hoofde van kredietwaardigheidsgegevens of om andere redenen geïndiceerd is.
 8. Door het enkele verstrijken van de (al dan niet verkorte) betalingstermijn is koper, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en zijn de vorderingen van Saddal Exclusive Jewelry op koper direct volledig opeisbaar.
 9. Koper is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente (zoals bedoeld in artikel 6:119a BW) vermeerderd met een opslag van 2% (twee procent).
 10. Indien koper jegens Saddal Exclusive Jewelry van enige verplichting in verzuim is, is hij verplicht Saddal Exclusive Jewelry de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten – daaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure – volledig te vergoeden. De door de koper te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het door koper aan Saddal Exclusive Jewelry opeisbaar verschuldigde bedrag, met een minimum van € 300,-- ex. BTW.
 11. Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de artikelen 6.9 en 6.10, en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom in volgorde van ouderdom. Vervolgens zal ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen strekken tot voldoening van die vorderingen die Saddal Exclusive Jewelry op de koper mocht hebben ten aanzien van welke Saddal Exclusive Jewelry niet een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen conform artikel 9.
 12. Indien Saddal Exclusive Jewelry, nadat koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan koper richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11.

 

Artikel 7. Inspectie en klachten

 

 1. De koper is verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering (dat wil zeggen wanneer koper feitelijke macht over de producten zou kunnen uitoefenen) nauwkeurig te controleren of het correcte product, het correcte aantal en of het correcte soort geleverd is. Daarnaast is de koper verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te controleren op zichtbare gebreken en op schade. Klachten over de producten moeten door koper onverwijld doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na aflevering van de producten schriftelijk (dat wil in dit specifieke artikellid zeggen: per brief, per e-mail of per fax) aan Saddal Exclusive Jewelry worden gerapporteerd, zulks op straffe van verval van het recht tot reclameren. Deze rapportage dient minstens aan te geven waar en wanneer het product is gekocht, dient te worden voorzien van de originele aankoopbon en dient de reden van de aanspraak gemotiveerd te vermelden. Verder bevat de rapportage, voor zover mogelijk, het serienummer van het product.
 2. Saddal Exclusive Jewelry is niet verplicht klachten over afwijkingen betreffende de afgeleverde producten die haar later dan 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten door de koper bereiken, in behandeling te nemen.
 3. Na het constateren van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking en/of de verwerking van de betreffende producten onmiddellijk te (doen) staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 4. Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Saddal Exclusive Jewelry in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en/of verwerking.
 5. Indien koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is voor Saddal Exclusive Jewelry, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft koper geen aanspraken ter zake. Indien de klacht ongegrond is gebleken door Saddal Exclusive Jewelry, dan zullen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van koper komen.
 6. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan koper geen rechten ontlenen.
 7. Het staat koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Saddal Exclusive Jewelry daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retournering voor rekening van Saddal Exclusive Jewelry.
 8. Indien koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot in het artikel 9 en 15 bepaalde.

 

Artikel 8. Aanlevering zaken door koper

 

 1. Indien koper zaken, goederen en/of grondstoffen aanlevert op basis waarvan Saddal Exclusive Jewelry een product tot stand zal brengen (hierna in het kader van dit artikel te noemen: “zaken”), zal Saddal Exclusive Jewelry koper op de hoogte stellen van de geschiktheid van die zaken en koper wijzen op eventuele risico’s aangaande het productieproces.
 2. De wetsbepalingen en bepalingen in deze Voorwaarden betreffende conformiteit zijn uitdrukkelijk niet van toepassing ten aanzien van door koper aangeleverde zaken en producten tot stand gebracht met behulp van die zaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Voor de periode dat de door koper aangeleverde zaken in bezit zijn van Saddal Exclusive Jewelry blijft het risico voor verlies, diefstal, schade, alsmede tijdens het productieproces ontstane schade, beschadiging en/of tenietgaan, anderszins tenietgaan of waardevermindering voor risico van koper, en is Saddal Exclusive Jewelry nimmer gehouden tot enige schadevergoeding dienaangaande.

 

Artikel 9. Verplichtingen Saddal Exclusive Jewelry

 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verklaart Saddal Exclusive Jewelry dat haar producten de eigenschappen bezitten die de koper en eindgebruiker daarvan gelet op de door Saddal Exclusive Jewelry ter zake verstrekte informatie omtrent gebruik, kwaliteit en prestaties mag verwachten (conformiteit), mits deze producten normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere voorschriften opgenomen in de overeenkomst en deze Voorwaarden, stipt en volledig worden nagekomen. Geringe in de branchegebruikelijke afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, onderdelen, kleuren en andere soortgelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen en hebben geen invloed op de conformiteit van de geleverde producten.
 2. Saddal Exclusive Jewelry beslist binnen 21 kalenderdagen of een klacht gegrond of ongegrond is en stelt koper hiervan schriftelijk op de hoogte. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen uit artikel 7 en dit artikel is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de klacht gegrond is, heeft Saddal Exclusive Jewelry de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe, dan wel gelijkwaardige vervangende producten of onderdelen, hetzij de betreffende producten deugdelijk te herstellen – en daartoe zo nodig aanpassingen in de te herstellen producten aan te brengen – hetzij (een naar het oordeel van Saddal Exclusive Jewelry passend gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag (gedeeltelijk, zulks naar oordeel van Saddal Exclusive Jewelry) te crediteren. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Saddal Exclusive Jewelry ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Saddal Exclusive Jewelry tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.
 3. Koper of een derde kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saddal Exclusive Jewelry wijzigingen of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door Saddal Exclusive Jewelry geleverde onderdelen zijn aanbracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
 4. Van garantie is voorts uitdrukkelijk uitgesloten schade ontstaan als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage, waterschade (tenzij en voor zover uitdrukkelijk is aangegeven door Saddal Exclusive Jewelry dat het product “waterproof” en of “wasserdicht” is, waartoe uitdrukkelijk niet behoort de benaming “waterresistant” of een daarmee verwante term) en schade die niet zijn oorzaak vindt in een fabrieksfout.
 5. Indien Saddal Exclusive Jewelry producten aan koper aflevert die Saddal Exclusive Jewelry van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Saddal Exclusive Jewelry nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van koper gehouden dan waarop Saddal Exclusive Jewelry ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.
 6. Bij vervanging of herstel blijven de garantietermijnen van het originele product van kracht en leidt dit niet tot nieuwe of verlenging van garantietermijnen.
 7. Saddal Exclusive Jewelry erkent geen andere garanties dan de garanties zoals in dit artikel en artikel 7 omschreven.

Artikel 10. Eigendom

 

 1. Door Saddal Exclusive Jewelry geleverde producten blijven het uitsluitend eigendom van Saddal Exclusive Jewelry, zolang door koper niet volledig is voldaan aan alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichting(en), die krachtens de tussen Saddal Exclusive Jewelry en koper gesloten overeenkomst(en) op koper rust(en) c.q. zullen rusten. Eerst na volledige nakoming van alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting(en) door koper jegens Saddal Exclusive Jewelry gaat de eigendom der producten over op koper.
 2. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Saddal Exclusive Jewelry te zijn bedongen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 en de rest van dit artikel bepaalde blijft gelden.
 3. Voordat de eigendom van de producten op koper is overgegaan is koper niet bevoegd de producten te verpanden, anderszins te vervreemden dan wel te bezwaren of rechten daarop aan derden te verlenen. Koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Saddal Exclusive Jewelry eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper noodzakelijk is. Koper zal zijn afnemer van de eigendomsrechten van Saddal Exclusive Jewelry op de hoogte stellen.
 4. Indien en zolang Saddal Exclusive Jewelry eigenaar van de producten is, zal koper de producten zodanig opslaan dat te allen tijde duidelijk is dat deze aan Saddal Exclusive Jewelry behoren. Saddal Exclusive Jewelry heeft voor bedoelde eigendomsovergang te allen tijde recht op toegang tot de producten welke haar eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. Koper zal Saddal Exclusive Jewelry op Saddal Exclusive Jewelry’s eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Saddal Exclusive Jewelry eigenaar is, zich bevinden. Koper zal voorts Saddal Exclusive Jewelry onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen) te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten.
 5. Koper zal zijn medewerking verlenen aan alle maatregelen die Saddal Exclusive Jewelry ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde producten wil treffen.
 6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Saddal Exclusive Jewelry. Koper draagt er zorg voor en staat er voor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.
 7. Zodra koper een of meer van zijn verplichtingen jegens Saddal Exclusive Jewelry niet nakomt, worden alle vorderingen op koper terstond en ten volle opeisbaar en is Saddal Exclusive Jewelry bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit haar eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren. Een en ander is onverminderd de aan Saddal Exclusive Jewelry toekomende opschortingsrechten overeenkomstig artikel 12 en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding en rente en kosten zoals bedoeld in artikel 6.9 en 6.10.
 8. Het is koper uitdrukkelijk niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties. Ook wat betreft andere mogelijke tegenvorderingen van koper op Saddal Exclusive Jewelry geldt dat in alle gevallen het recht op iedere vorm van verrekening door koper geheel is uitgesloten.

Artikel 11. Merken / intellectuele eigendomsrechten / reclamemateriaal

 

 1. De bepalingen uit dit artikel gelden tenzij uitdrukkelijk door Partijen schriftelijk anders is overeengekomen, middels een daartoe reikende door Partijen ondertekende akte.
 2. Alle eventuele rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, producten en/of andere materialen zoals ontwerpen, documentaire, formats, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Saddal Exclusive Jewelry, diens licentiegevers of diens toeleveranciers en koper erkent dit ook.
 3. De overeenkomst ziet derhalve op generlei wijze toe op overdracht van enig intellectueel- en/of industrieel eigendomsrecht van de diensten en/of producten van Saddal Exclusive Jewelry op koper. Koper verkrijgt voor zover noodzakelijk voor de levering van de diensten uitsluitend de gebruiksrechten ten aanzien van door koper daadwerkelijk gebruikte diensten.
 4. Voor zover Saddal Exclusive Jewelry in het kader van de overeenkomst diensten ontwikkelt die niet door koper gebruikt worden, blijven deze diensten buiten het gebruiksrecht, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Ieder ander of verdergaand recht van koper tot verveelvoudiging of openbaarmaking van deze diensten of materialen is uitgesloten. Een aan koper toekomend recht tot gebruik overeenkomstig het in de Overeenkomst bepaalde is niet-exclusief en niet-overdraagbaar en niet (sub)licentieerbaar aan derden.
 5. Voor zover ten behoeve van de diensten licenties van derden zijn verkregen, gelden de licentievoorwaarden van deze derden. De licentievoorwaarden van Saddal Exclusive Jewelry zullen in dat geval dienovereenkomstig worden aangepast voor wat betreft de rechten van deze derden.
 6. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derde partijen. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de koper.
 7. Tenzij de diensten zich er niet voor lenen, is Saddal Exclusive Jewelry te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij de diensten en/of producten te (laten) vermelden of te verwijderen en is het de koper niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de diensten zonder vermelding van de naam van Saddal Exclusive Jewelry openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 8. Saddal Exclusive Jewelry mag zich telkens verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van haar werken, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van Saddal Exclusive Jewelry of aan haar waarde in deze hoedanigheid.
 9. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de overeenkomst door Saddal Exclusive Jewelry tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, formats, films en andere materialen of (eventueel elektronische) bestanden, eigendom van Saddal Exclusive Jewelry, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld.
 10. Koper verkrijgt de licentierechten, zoals deze uitdrukkelijk benoemd worden in de overeenkomst. Alle niet met naam genoemde licentierechten blijven te allen tijde bij Saddal Exclusive Jewelry rusten. De licentierechten worden verder restrictief beoordeeld door Partijen, waarbij de uitleg van deze rechten altijd in het voordeel van Saddal Exclusive Jewelry worden uitgelegd.
 11. Onverminderd het bepaalde in lid 10 is het koper dan ook verboden een product en/of dienst, geheel of gedeeltelijk in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of op welke wijze dan ook na te maken en/of te verveelvoudigen. Een en ander tenzij partijen anderszins uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
 12. Vanaf het moment dat de koper zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (geheel of gedeeltelijk) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de koper niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde diensten te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan de koper verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de lp[er in het licht van de gehele overeenkomst van ondergeschikte betekenis is.
 13. Saddal Exclusive Jewelry heeft met inachtneming van de belangen van de koper, de onbeperkte vrijheid om de diensten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, in welke vorm dan ook.
 14. Saddal Exclusive Jewelry verklaart dat naar haar beste weten de producten en de diensten geen inbreuk maken op de in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Saddal Exclusive Jewelry zo nodig het betreffende product dan wel dienst vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 15. Koper verbindt zich ieder (handels)merk, iedere handelsnaam of ieder handelsteken door Saddal Exclusive Jewelry gebruikt of fantasiebenaming of woordcombinaties, waarvan de bedoelde merken of handelsnamen deel uitmaken en waarop Saddal Exclusive Jewelry rechthebbende is, uitsluitend te zullen gebruiken voor transacties met betrekking tot de door Saddal Exclusive Jewelry geleverde producten.
 16. Het is koper niet toegestaan enig merk, kenteken, letters, nummers en/of aanduidingen die door Saddal Exclusive Jewelry op het product en op de verpakking is/zijn aangebracht te verwijderen, aan te vullen of te wijzigen; tenzij Partijen zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 17. Eventueel aan koper verstrekt reclamemateriaal in de ruimste zin blijft onvervreemdbaar eigendom van Saddal Exclusive Jewelry en kan door Saddal Exclusive Jewelry te allen tijde worden teruggevraagd. Ook indien door de koper een bijdrage in de kosten is betaald, onvoorwaardelijk en aldus ook zonder terugbetaling van eventueel door de koper betaalde bijdragen en de kosten daarvan.
 18. Koper zal Saddal Exclusive Jewelry onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Saddal Exclusive Jewelry of een door Saddal Exclusive Jewelry toe te wijzen toeleverancier bevoegd daartegen mede namens koper verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal koper Saddal Exclusive Jewelry op Saddal Exclusive Jewelry’s verzoek zijn medewerking verlenen, op straffe van aansprakelijkheid van koper voor de schade die is ontstaan door het niet meewerken aan de (redelijke) verzoeken van Saddal Exclusive Jewelry.

Artikel 12. Reclame en marketing

 

 1. Het is koper niet toegestaan om enige vorm van PR en/of reclame-uiting te doen, online noch offline, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Saddal Exclusive Jewelry. Dat geldt ook voor het gebruik van labels, tags, display´s, posters, verpakkingen, merchandising en welke vorm van promotie en/of marketing dan ook.
 2. Indien koper niet aan bovenstaande verplichting voldoet, kan Saddal Exclusive Jewelry koper een direct opeisbare en niet verrekenbare boete opleggen van EUR 1000,-- per keer of per dag(deel) dat koper zich niet aan deze verplicht houdt; zulks onverminderd het recht van Saddal Exclusive Jewelry op volledige schadeloosstelling.
 3. Koper is te allen tijde verplicht om op eerste verzoek van Saddal Exclusive Jewelry om welke reden dan ook, te staken met het verdere gebruik van reclame- en /of marketingmateriaal en deze materialen onvoorwaardelijk en aldus ook zonder terugbetaling van eventueel door de koper betaalde bijdragen en de kosten daarvan aan Saddal Exclusive Jewelry te retourneren.

Artikel 13. Opschorting / ontbinding / beëindiging

 

 1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst dan wel uit deze Voorwaarden voortvloeit, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim, zijn alle vorderingen van Saddal Exclusive Jewelry op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Saddal Exclusive Jewelry gerechtigd de uitvoering van elke overeenkomst met koper op te schorten totdat nakoming door koper naar het oordeel van Saddal Exclusive Jewelry voldoende zeker is gesteld of enige overeenkomst(en) met koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of compensatie anderszins aan koper.
 2. In geval van faillissement, naderend faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, substantiële wijziging van de bedrijfsstructuur van koper (zoals bedrijfsovername of reorganisatie) of onder curatele stelling van de koper of stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van koper worden al zijn verplichtingen jegens Saddal Exclusive Jewelry onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Saddal Exclusive Jewelry naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of compensatie anderszins en onverminderd de aan Saddal Exclusive Jewelry verder toekomende rechten, tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of gehele en gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.
 3. Indien Saddal Exclusive Jewelry producten aan koper aflevert die Saddal Exclusive Jewelry van een toeleverancier heeft verkregen, en een overeenkomst (dat wil zeggen een overeenkomst die niet onder de definitie van artikel 1.3 valt) tussen Saddal Exclusive Jewelry en die toeleverancier dan wel enig recht uit een dergelijke overeenkomst met een toeleverancier, om welke reden en op welke manier dan ook tot een einde komt, kunnen alle overeenkomsten tussen Saddal Exclusive Jewelry met koper met betrekking tot die betreffende producten door Saddal Exclusive Jewelry per direct en geheel dan wel gedeeltelijk beëindigd worden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of compensatie anderszins van Saddal Exclusive Jewelry aan koper. Saddal Exclusive Jewelry is aldus uitdrukkelijk nimmer tot een verdergaande voortzetting van de overeenkomst met koper gehouden dan waar Saddal Exclusive Jewelry ten opzichte van haar toeleverancier(s) aanspraak op kan maken.
 4. Ingeval van liquidatie, substantiële wijziging van de bedrijfsstructuur of opheffing van zijn bedrijf is de koper verplicht Saddal Exclusive Jewelry daarvan onverwijld vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk in kennis te stellen.
 5. Indien de relatie / de overeenkomst(en) tussen koper en Saddal Exclusive Jewelry wordt beëindigd, op welke manier en om welke reden dan ook, zijn alle vorderingen van Saddal Exclusive Jewelry op koper onmiddellijk opeisbaar en zal koper omgaand alle openstaande vorderingen moeten betalen aan Saddal Exclusive Jewelry, waarvoor zij bij gebreke daarvan aansprakelijk wordt gesteld.
 6. Indien de relatie / de overeenkomst(en) tussen koper en Saddal Exclusive Jewelry wordt beëindigd of indien de koper zijn onderneming aan anderen overdoet dienen de producten van Saddal Exclusive Jewelry dan wel de producten die voorzien zijn van zijn merknamen en/of handelsnamen van Saddal Exclusive Jewelry of haar licentiegevers eerst aan Saddal Exclusive Jewelry te worden aangeboden. Indien Saddal Exclusive Jewelry het aanbod van de koper aanvaardt, dan verplicht Saddal Exclusive Jewelry zich dit te doen tegen zijn op dat moment geldende verkoopprijs minus genoten kortingen en behoudens vermindering wegens ouderdom en/of beschadiging, mits alle facturen van Saddal Exclusive Jewelry door de koper zijn voldaan.
 7. Koper doet afstand van zijn recht op ontbinding dan wel vernietiging van de overeenkomst; tenzij hier uitdrukkelijk van af is geweken in de Voorwaarden.

Artikel 14. Overmacht

 

 1. In geval van staking, stagnatie, brand, vergaan van producten onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, oproer, vertraging bij verscheping in het buitenland, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle (overige) gevallen van overmacht, kan Saddal Exclusive Jewelry hetzij de levertijd met de duur van de belemmering verlengen, hetzij de verkoop, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, annuleren, hetzij een andere overeenkomst met koper afsluiten.
 2. Indien een belemmering zich voordoet zal Saddal Exclusive Jewelry op schriftelijk verzoek van de koper binnen 10 dagen mededelen welke mogelijkheid van toepassing is.
 3. Ingeval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade)vergoeding of compensatie anderszins, ook niet als Saddal Exclusive Jewelry als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring Saddal Exclusive Jewelry

 

 1. Saddal Exclusive Jewelry is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de producten, zoals in dit artikel bepaald.
 2. Opdrachten dienen door koper zo nauwkeurig mogelijk en schriftelijk te worden verstrekt. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, ongeacht de reden hiervoor, en mededelingen in het verkeer tussen Saddal Exclusive Jewelry en koper, dan wel tussen Saddal Exclusive Jewelry en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen Saddal Exclusive Jewelry en koper, is Saddal Exclusive Jewelry niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Saddal Exclusive Jewelry.
 3. Onverminderd het overige bepaalde in de Voorwaarden, is in elk geval de totale contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Saddal Exclusive Jewelry te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met dien verstande dat indien Saddal Exclusive Jewelry aansprakelijk is op grond van de leden van dit artikel en zij zich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, elke aansprakelijkheid te allen tijde beperkt wordt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd voor zover dat zou leiden tot een lagere schadevergoeding van Saddal Exclusive Jewelry. Hierbij geldt tevens dat dit bedrag nimmer cumulatief kan worden gevorderd bovenop een eventuele ongedaanmakingsverplichting in geval van ontbinding. Alsdan geldt uitsluitend het bedrag van de ongedaanmakingsverplichting voor de koper. Een en ander is uitdrukkelijk onverminderd het bepaalde in artikel XX.
 4. Aansprakelijkheid van Saddal Exclusive Jewelry voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, milieuschade, immateriële schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Saddal Exclusive Jewelry bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar toeleveranciers, ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zal zijn.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Saddal Exclusive Jewelry meldt, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen op de voet van artikel 7.

Artikel 16. Geheimhouding

 

 1. Alle informatie en gegevens die tussen Saddal Exclusive Jewelry en koper worden uitgewisseld of waarvan koper anderszins kennis neemt, met inbegrip van voorbereidende materialen, handelsgeheimen, formules, patronen, (innovatie) ontwikkelingen, bedrijfsgegevens, documentatie, voorbeelden, uitvindingen, consumentengegevens, concepten, ontwerpen, beeldmaterialen, fabricagegegevens verkoopgegevens, know how, software, cijfers, strategie-, marketing en promotieplannen, en overige gegevens daaraan gerelateerd zullen door koper als vertrouwelijk worden behandeld. Koper verbindt zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saddal Exclusive Jewelry aan derde(n) kenbaar te maken. Koper zal deze gegevens alleen verstrekken aan zijn personeel en voor hen werkzame derden voor zover nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en wel altijd onder oplegging van de verplichting om de hierboven beschreven geheimhoudingsplicht na te leven.
 2. Zowel tijdens als na de beëindiging van een overeenkomst tussen Saddal Exclusive Jewelry en koper zal koper zich jegens derden op geen enkele wijze negatief uitlaten over Saddal Exclusive Jewelry.

Artikel 17. Overdracht van rechten

 

Het is koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saddal Exclusive Jewelry de uit enige overeenkomst voorvloeiende rechten aan derden over te dragen.

 

Artikel 18. Personeelswerving

 

 1. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan, zonder medeweten en voorafgaande schriftelijke toestemming van Saddal Exclusive Jewelry, aan Saddal Exclusive Jewelry verbonden medewerkers in dienstverband dan wel free-lance medewerkers van Saddal Exclusive Jewelry direct dan wel indirect respectievelijk in dienst te nemen dan wel te contracteren ten behoeve van koper dan wel aan koper gelieerde moeder-, zuster- en/of dochtervennootschappen, op straffe van een direct opeisbare en niet verrekenbare boete van EUR 10.000,-- per keer of per dag(deel) dat koper zich niet aan dit verbod houdt; onverminderd het recht van Saddal Exclusive Jewelry op volledige schadeloosstelling.

 

Artikel 19. Wijzigingen en afwijkingen van de Voorwaarden

 

 1. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Saddal Exclusive Jewelry zijn bevestigd.
 2. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en de Voorwaarden prevaleert steeds de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de overeenkomst.
 3. In geval van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 4. Wanneer door Saddal Exclusive Jewelry gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Saddal Exclusive Jewelry op directe en strikte naleving van de Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Saddal Exclusive Jewelry een of meer aan haar toekomende rechten uit deze Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan koper hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen uit hoofde van of in verband met een overeenkomst vallend onder deze Voorwaarden mochten ontstaan zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, Nederland.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Artikel 21. Authentieke taal

 

In geval van strijdigheid tussen de onderhavige Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en een vertaling daarvan, geldt uitsluitend de Nederlandse tekst.